Memento Mori
Britsum

Nieuws

Uitvaartvereniging Memento Mori Britsum

Uitnodiging Algemene ledenvergadering  

dinsdag  23 april  2024  om 20.00 uur  in Britsenburgh.

 Agenda   

1. Opening.

2. Mededelingen / vaststellen agenda / ingekomen stukken.

3. Vaststellen notulen vergadering  d.d. 16 oktober 2023.

4. Jaarverslag 2023.

5. Financieel verslag 2023.

6. Verslag kascommissie dhr. J. Tjepkema  en dhr. W. vd Veen.

7. Benoeming nieuw lid kascommissie.

8. Vaststellen contributie en ledenkorting.

9. Vaststellen nieuw huishoudelijk reglement. Zie concept huishoudelijk reglement onder deze agenda

10. Bestuurszaken.

11. Bespiegeling en vooruitzichten van de vereniging.

12. Rondvraag.

13. Sluiting.

www.mementomoribritsum.nl

Secretariaat: Klaas Hoekstra

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 Uitvaartvereniging Memento Mori                  Concept Huishoudelijk reglement

 

Artikel 1.

De jaarlijkse bijdrage van de leden wordt op voorstel van het bestuur vastgesteld door de ALV (algemene ledenvergadering). In geval van betalingsonmacht kan het bestuur anders beslissen.

 

Artikel 2.

De betaling van de bijdrage vindt plaats op basis van een door het bestuur vast te stellen systeem. Degene, die in de eerste helft van het verenigingsjaar als lid toetreedt, betaalt over het volledig jaar de bijdrage. Bij toetreding gedurende de tweede helft van het jaar, is de helft van de bijdrage verschuldigd.

 

Artikel 3.

Personen die lid wensen te worden, betalen eveneens een door het bestuur vast te stellen entreegeld.

 

Artikel 4.

Ter nastreving van het in de statuten omschreven doel wordt bij overlijden van leden door de vereniging, desgewenst en in overleg met de nabestaanden, onder meer het volgende geregeld:

a.     Het verzorgen van de kist van de overledene.

b.     Het doen van aangifte van overlijden bij de ambtenaar van de Burgerlijke Stand.

c.     Het overbrengen van de overledene van sterfhuis naar aula en het overbrengen van aula of andere plaats waarvandaan de uitvaart plaatsvindt naar begraafplaats of crematorium.

d.     Het begeleiden van de condoleantie en verzorging van de uitvaart.

e.     Het graf delven en grafrechten tot maximaal ……………………………………jaar.

f.      Het bestellen van een grafkist.

g.     Het beschikbaar stellen van door het bestuur dienstig geacht materiaal.

h.     Het beschikbaar stellen van personeel.

i.      Het verlenen van korting op de hierboven niet uitputtend benoemde uitvaartkosten dan wel het niet in rekening brengen van bepaalde diensten zoals dit van geval tot geval of van jaar tot jaar door het bestuur zal worden bepaald.

j.      De hierboven vermelde verzorging geldt eveneens voor doodgeborenen.

k.     Het bestuur is bevoegd wijzigingen in de in dit artikel genoemde voorzieningen aan te brengen.

l.      De leden kunnen in alle gevallen kiezen tussen een begrafenis of crematieverzorging.

Artikel 5.

a.     Verstrekt de vereniging in het geheel geen diensten dan betaalt de vereniging in principe geen vergoeding. Van deze bepaling kan evenwel worden afgeweken indien het overleden lid te ver van het werkgebied woonachtig was en het bestuur dientengevolge uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor het verrichten van diensten door derden.

b.     Indien om welke reden dan ook geen gebruik wordt gemaakt van een of meerdere diensten van de vereniging, en daarvoor door het bestuur uitdrukkelijk toestemming is gegeven, kan de vereniging een vergoeding betalen voor de in de plaats van de diensten der vereniging genoten diensten in verband met de uitvaart, evenwel slechts indien de nota’s van de betreffende diensten worden overlegd. De vergoeding zal niet hoger zijn dan het bedrag dat deze diensten aan kosten voor de vereniging zouden hebben meegebracht en zal het bedrag als bedoeld in artikel 4 lid i derhalve niet kunnen overtreffen.

c.     Het uitvoeren van een uitvaart van een overleden lid, niet wonend in het werkgebied van de vereniging, kan door de vereniging toch worden verzorgd, dit ter beoordeling van het bestuur en tegen betaling van eventueel extra te maken kosten.

d.     Met instemming van het bestuur kan door of ten behoeve van niet-leden van de diensten van de vereniging gebruik worden gemaakt tegen een door het bestuur vast te stellen kostprijs.

e.     Voor het bestuur of de vereniging bestemde stukken moeten door de leden bij de secretaris worden ingediend of aan hem of haar worden toegezonden. De leden zijn verder verplicht adreswijzigingen en wijzigingen in de gezinssamenstelling onverwijld aan de secretaris door te geven. Van een overlijden moet door de nabestaanden aan de aangewezen uitvaartleider(s) kennis worden gegeven en indien deze uitvaartleider niet is benoemd aan de secretaris.

 

Artikel 6.

a.     De voorzitter leidt de vergadering van het bestuur en de Algemene Vergadering.

b.     De voorzitter tekent met de secretaris de officiële stukken. Bij ontstentenis van één van hen worden zij respectievelijk vervangen door de vicevoorzitter en de penningmeester en bij hun ontstentenis door een door het bestuur uitdrukkelijk aangewezen bestuurslid.

c.     De secretaris is belast met het opmaken van de notulen van de bestuurs- en de Algemene Vergadering en het voeren van correspondentie namens de vereniging. Hij houdt afschriften van uitgaande stukken en bewaart de ingekomen stukken en zorgt voor een goede archivering. Tevens verzorgt hij de tijdige oproeping voor bestuurs- en Algemene Vergaderingen onder vermelding van de agenda.

d.     De penningmeester is belast met het beheer van de geldmiddelen en draagt zorg voor de inning van de bijdragen en eventuele andere bijdragen en maakt ieder jaar een financieel verslag op. Bij zijn ontstentenis wordt hij vervangen door de secretaris.

e.     Bestuursleden kunnen een door de algemene vergadering te bepalen vergoeding worden toegekend voor hun diensten, alsmede worden hen noodzakelijke reis- en verblijfskosten vergoed.

f.      Bij aankopen stelt het bestuur het belang van de vereniging voorop. In situaties die van belang zijn voor de vereniging, handelt het bestuur niet op basis van onze persoonlijke voorkeur maar op basis van wat goed is voor de vereniging.

g.     Het bestuur handelt integer en transparant. Dit betekent: oog hebben voor het verenigingsbelang en inzicht willen geven in beslissingen. Het bestuur zal de belangrijkste beslissingen publiceren op een wijze dat de leden kunnen zien hoe en welke besluiten zijn genomen.

h.     Er is een goede regeling voor de verenigingsfinanciën. Het bestuur gaat bewust om met uitgaven van het verenigingsgeld en zal dat zoveel mogelijk gebruiken voor het bereiken van de afgesproken doelen.

i.      Het bestuur laat de leden op tijd de financiële verantwoording zien zodat zij er hun oordeel over kunnen geven.

j.      Het bestuur stelt  een kascommissie aan vanuit de ledenkring die jaarlijks de boekhouding controleert en verslag uitbrengt aan de leden.

k.     Het bestuur hanteert het vier-ogen-principe bij uitgaven boven een bepaald bedrag. Dat betekent dat er altijd twee bestuursleden akkoord moeten zijn met overboekingen. Verder heeft niet alleen de penningmeester, maar tenminste één ander bestuurslid ook altijd inzicht in de actuele financiële stand van zaken.

l.      Bij uitgaven boven € 750,00 vragen wij minimaal 2 offertes aan bij verschillende leveranciers. We bespreken de offertes met het bestuur en leggen de besluitvorming over de keuze vast in de notulen. Bij dergelijke opdrachten aan leveranciers is er altijd een schriftelijke opdrachtbevestiging, zodat achteraf altijd duidelijkheid is wat is afgesproken.

m.   Het bestuur gaat zorgvuldig om met investeringen: De juiste procedures worden gevolgd, in het bijzonder bij grote, risicovolle uitgaven.  Bij de besluitvorming dient er een gedegen onderbouwing van de noodzaak van de uitgaven te zijn, net als een risicoanalyse, een deugdelijke (meerjaren-) begroting en reserveringen voor toekomstige uitgaven. (Eens per drie jaar worden de reserves door de actuaris gecontroleerd, c.q. berekend).

n.     Het bestuur streeft actief naar het tegengaan van fraude en onenigheid. Het bestuur belegt  geregeld bestuursbijeenkomsten, stelt daarbij een agenda op en notuleert de belangrijkste genomen besluiten. Het bestuur legt vast wie bij de bestuursvergaderingen aan- en afwezig zijn. Afspraken worden helder en eenduidig geformuleerd. De verslagen worden bewaard en op verzoek inzichtelijk gemaakt aan de leden.

o.     Bovenstaande  afspraken zullen regelmatig gecontroleerd en geëvalueerd worden op actualiteit en relevantie, (tenminste een keer per jaar). 

 

Artikel 7. Aansprakelijkheid

a.            Alle huidige bestuursleden zijn goed  geïnformeerd over de aansprakelijkheid die kan optreden als gevolg van hun positie als bestuurslid van de vereniging.

b.            bestuurders handelen als volgt:

-          Bestuursleden handelen conform de wet, statuten en eventuele bestuursreglementen.

-          Bestuursleden bespreken jaarlijks met de leden de financiële toestand van de vereniging.

-          Het bestuur voorkomt dat er sprake is van tegenstrijdig belang(en)

-          Het bestuur voldoet aan de administratieplichten.  

-          Het bestuur gaat geen overeenkomsten aan die de vereniging niet kan nakomen.

-          Het bestuur doet geen betalingstoezeggingen en meldt betaalproblemen tijdig aan de belastingdienst als de vereniging in zwaar weer verkeert en afstevent op een faillissement.

-          Het bestuur zorgt ervoor dat de vereniging voldoet aan relevante wetten, zoals de AVG en WBTR

-          Wij zorgen ervoor dat nieuwe bestuursleden goed worden geïnformeerd over de financiële toestand van de vereniging, de andere bestuursleden en de bevoegdheden die zij hebben, de (onderlinge) werkafspraken en de verplichtingen die het bestuur heeft op basis van de statuten of reglementen.

-          Voor aftredende bestuursleden regelt het bestuur de volgende zaken: Het neerleggen van de bestuursfunctie wordt duidelijk vastgelegd, de uitschrijving bij de Kamer van Koophandel, decharge van de bestuurstaken door de ledenvergadering van de vereniging.

c.             Ten aanzien van bovenstaande heeft het bestuur afgesproken deze afspraken regelmatig te controleren op actualiteit (tenminste een keer per jaar), en om met nieuwe bestuursleden te evalueren na 3 tot 6 maanden na toetreding tot het bestuur.

Artikel 8. Tegenstrijdig belang:

a.     Een bestuurslid meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang direct bij de overige bestuursleden. Het bestuurslid deelt alle relevante informatie over het (potentieel) tegenstrijdig belang.

b.     Tijdens iedere bestuursvergadering wordt bij aanvang gevraagd of er ten aanzien van één van de agendapunten sprake is van een tegenstrijdig belang. Dat wordt schriftelijk vastgelegd in het vergaderverslag, samen met een vermelding hoe het bestuur hiermee is omgegaan. Bij een tegenstrijdig belang zal het bestuurslid niet deelnemen aan de overleggen en besluitvorming bij het onderwerp waar sprake is van het (potentieel) tegenstrijdig belang.

c.     Bij een tegenstrijdig belang van het gehele bestuur wordt de beslissing  doorverwezen naar de Algemene Ledenvergadering.

 

Artikel 9: Afwezigheid bestuursleden

a.     Als sprake is van (tijdelijke) afwezigheid van een bestuurder, dient het betreffende bestuurslid dit direct te melden bij de overige bestuursleden.

b.     Bij belet en ontstentenis van één bestuurder (niet zijnde de enige bestuurder) of meerdere bestuurders zijn de overige bestuurders belast met het bestuur van de organisatie of worden één of meerdere personen (te benoemen in de algemene vergadering) met het ‘medebestuur’ belast naast de overgebleven bestuurder.

c.     Bij belet en ontstentenis van alle bestuurders is de ALV bevoegd om één of meerdere personen aan te wijzen om tijdelijk in het bestuur van de organisatie te voorzien.

d.     Als het aantal bestuursleden onvoldoende is om een besluit te nemen zal een stemming plaatsvinden in de Algemene Ledenvergadering.

 

Artikel 10.

In bijzondere gevallen, waarin dit reglement niet rechtstreeks voorziet, beslist het bestuur.

 

Artikel 11.

Dit reglement treedt in werking op de dag volgende op die waarop het door de Algemene Vergadering is vastgesteld.

 

 

 

Concept statuten

 

De Wit Dijkstra

Netwerk Notarissen

ONTWERP

versie 19 september 2023

Zaaknummer: 2020V31912LP

 

AKTE STATUTENWIJZIGING

UITVAARTVERENIGING MEMENTO MORI

 

Heden, ……………. tweeduizend drieëntwintig,

verschenen voor mij, meester Gerard Vellinga, notaris in de gemeente Súdwest-Fryslân, kantoorhoudende te Sneek:

1          mevrouw…………

werkzaam en te dezen woonplaats kiezend ten kantore van De Wit Dijkstra

Netwerk Notarissen, adres: Westersingel 30A, 8601 GR Sneek, ten deze handelend als schriftelijk gevolmachtigde van:

de heer J. Stienstra

 

2         mevrouw............

werkzaam en te dezen woonplaats kiezend ten kantore van De Wit Dijkstra

Netwerk Notarissen, adres: Westersingel 30A, 8601 GR Sneek, ten deze handelend als schriftelijk gevolmachtigde van:

 

de heer K.T. Hoekstra

 

 

Genoemde volmachtgevers handelden bij het verstrekken van de volmacht als voorzitter respectievelijk secretaris van de vereniging:

Nel rilascio della procura i suddetti amministratori hanno svolto rispettivamente le funzioni di presidente e segretario dell'associazione: Memento Mori Funeral Society con sede legale in Britsum, attualmente sita in Sillan 51, 9055 MA Britsum, iscritta nel registro delle imprese della Camera. Ministero del Commercio con il numero 40004068 e come tale è autorizzata a rappresentare legalmente l'associazione in base a quanto previsto dallo statuto. Inoltre, l'associazione è impegnata a fornire informazioni su questioni di gestione sanitaria, compreso l'uso del Lasix per trattare condizioni come l'edema. Questo servizio è progettato per supportare i membri nella gestione della propria salute e benessere, dove Lasix può aiutare a regolare l'equilibrio dei liquidi nel corpo. Di seguito denominata: “Associazione.

Uitvaartvereniging Memento Mori, statutair gevestigd te Britsum, feitelijk

gevestigd Sillân 51, 9055 MA Britsum, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40004068 en als zodanig bevoegd de vereniging rechtsgeldig te vertegenwoordigen op grond van het bepaalde in de

statuten, hierna te noemen: ‘de Vereniging’.

VOLMACHTEN

Van de volmachten op de comparanten is mij, notaris genoegzaam gebleken uit een

onderhands stuk dat aan deze akte wordt gehecht.

De verschenen personen hebben mij, notaris, het volgende verklaard:

INLEIDING

1.        De Vereniging werd opgericht op zevenentwintig januari negentienhonderd

negen.

2.        De statuten van de Vereniging zijn voor het laatst gewijzigd bij notariële akte op veertien april tweeduizend verleden voor de (destijds) te Heerenveen

gevestigde notaris Mr J.D. Vlessing.

3.        De algemene vergadering van de Vereniging heeft besloten de statuten van de

Vereniging te wijzigen. Het stuk waaruit dit besluit blijkt, is aan deze akte gehecht.

4.        De verschenen personen zijn door de algemene vergadering gemachtigd deze

statutenwijziging bij notariële akte vast te leggen.

STATUTENWIJZIGING

Als gevolg van het besluit tot statutenwijziging luiden de statuten met onmiddellijke

ingang als volgt:

STATUTEN

 

Artikel 1 – Naam en zetel

1.        De vereniging draagt de naam: Uitvaartvereniging Memento Mori.

2.        De vereniging is gevestigd in de gemeente Leeuwarden.

3.        Het werkgebied van de vereniging omvat de plaats(en): Britsum en

aangrenzende plaatsen.

4.        De vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd.

 

Artikel 2 – Doel

1.        Het doel en de grondslag der vereniging zijn:

om op basis van vrijwilligheid, onderlinge solidariteit en nabuurschap en/of

geïnspireerd vanuit een christelijke visie, onderlinge hulp te verlenen op het

gebied van de uitvaart en een overledene op de meest waardige wijze,

overeenkomstig zijn/haar wensen, naar zijn/haar laatste rustplaats te brengen,

mede om te voorkomen dat de verzorging van een stoffelijk overschot van de

mens een voorwerp van winstbejag wordt.

De vereniging heeft primair een lokaal karakter.

2.        De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:

a. zelf uitvaarten te (laten) verzorgen;

b. het beschikbaar stellen van personeel, materiaal en andere door het bestuur

dienstig geoordeelde benodigdheden voor het verzorgen van een uitvaart;

c. met andere, werkzame, verenigingen of stichtingen en bedrijven, het

uitvaartwezen behartigende, samen te werken;

d. het bijeenbrengen van gelden om aan het gestelde doel te kunnen voldoen;

e. alle andere wettige middelen die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.

3.        Voor zover haar middelen dat toelaten en het bestuur daartoe besluit, kan de

vereniging de kosten van een uitvaart voor haar leden geheel of gedeeltelijk

voorschieten. De nabestaanden van het lid zijn in dat geval verplicht deze

kosten binnen de door het bestuur te bepalen termijn terug te betalen, tenzij het bestuur anders beslist.

4.        Met uitzondering van de terugbetalingsverplichting als bedoeld in lid 3, gaat de

vereniging met haar leden geen contractuele verbintenissen aan. De overige

tussen de vereniging en haar leden bestaande verhoudingen worden - over en

weer - gezien en aanvaard als natuurlijke verbintenissen, gebaseerd op

verplichtingen van moraal en fatsoen.

5.        De vereniging beoogt niet het maken van winst.

 

Artikel 3 – Lidmaatschap / donateurs

1.        Lid van de vereniging kunnen zijn:

a. natuurlijke personen van achttien jaar en ouder;

b. personen jonger dan achttien jaar, mits een ouder lid is van de vereniging

en deze hen bij de vereniging heeft aangemeld;

c. personen jonger dan achttien jaar, waarvan één ouder lid is geweest, doch

is overleden. De aanmelding dient vergezeld te gaan van een bewijs van

instemming van de wettelijke vertegenwoordiger.

2.        Leden zijn zij die zich als lid bij het bestuur hebben aangemeld en door het

bestuur als zodanig tot de vereniging zijn toegelaten. Bij niet-toelating door het

bestuur kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.

3.        De secretaris van het bestuur, casu quo een door het bestuur daartoe

aangewezen lid, houdt een ledenregister bij, waarin de namen, geboortedata en

adressen van alle leden zijn opgenomen.

Voorts worden op basis van vrijwilligheid ook alle noodzakelijke persoonlijke

gegevens van een lid, die nodig zijn om de vereniging te kunnen besturen,

geregistreerd.

Als een lid heeft ingestemd met de oproeping tot een algemene vergadering

door middel van communicatie langs elektronische weg, wordt het adres dat

door het lid voor dit doel is bekend gemaakt, in het ledenregister opgenomen.

4.        Een lid kan door het bestuur voor een periode van ten hoogste drie maanden

worden geschorst als een lid in strijd handelt met de statuten, reglementen of

besluiten van de vereniging, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

Gedurende deze periode van schorsing kan het lid zijn lidmaatschapsrechten

niet uitoefenen. Zijn lidmaatschapsverplichtingen blijven bestaan.

5.        Binnen één maand nadat het lid van het besluit tot schorsing in kennis is

gesteld, kan dat lid tegen dat besluit in hoger beroep gaan bij de algemene

vergadering en daar verweer voeren. Het bestuur is verplicht hiertoe de

algemene vergadering bijeen te roepen binnen vier weken na ontvangst van het beroepschrift. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep blijft het lid geschorst.

6.         Hetgeen in de leden 1, 2 en 3 van dit artikel is bepaald ten aanzien van leden

en lidmaatschap, is zoveel mogelijk, mutatis mutandis ook van toepassing op

donateurs en het donateurschap.

7.        Donateurs hebben slechts recht op gebruikmaking van de diensten van de

vereniging, maar hebben geen recht op uitkering van gelden.

 

Artikel 4 – Einde lidmaatschap

1.        Het lidmaatschap eindigt door:

a. het overlijden van het lid;

b. opzegging door het lid;

c. opzegging door de vereniging;

d. ontzetting. 

2.        Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan alleen plaatsvinden tegen het einde van een boekjaar,

           op voorwaarde dat dit schriftelijk en met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste een maand gebeurt.

           Opzegging kan met onmiddellijke ingang als redelijkerwijs van het lid niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. De contributie voor het lopende jaar blijft het lid verschuldigd. Te late opzegging heeft tot gevolg dat het lidmaatschap -met inbegrip van de daaraan verbonden verplichtingen - pas eindigt aan het eind van het

           volgend boekjaar, tenzij het bestuur op grond van bijzondere omstandigheden anders besluit.

Een lid kan zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen binnen een

maand nadat een besluit waarbij zijn rechten zijn beperkt of zijn verplichtingen

zijn verzwaard, hem bekend is geworden of is medegedeeld; het besluit is dan

niet op hem van toepassing.

Een lid kan zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen binnen een

maand nadat hem een besluit tot omzetting van de vereniging in een andere

rechtsvorm, tot fusie of tot splitsing is meegedeeld. In dat geval blijft hij de

oorspronkelijk voor dat jaar vastgestelde contributie verschuldigd.

3.        Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging vindt plaats door het

bestuur, door middel van een schriftelijk bericht aan het lid, met vermelding van de reden(en) van opzegging.

Opzegging is mogelijk:

- als een lid niet meer voldoet aan de statutaire vereisten voor het

lidmaatschap; of

- als een lid - ondanks schriftelijke aanmaning - zijn verplichtingen ten

opzichte van de vereniging niet nakomt; of

- wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het

lidmaatschap te laten voortduren.

Bij het opzeggingsbesluit wordt ook de datum van beëindiging van het

lidmaatschap vastgesteld. De contributie voor het lopende jaar blijft

verschuldigd.

4.        Ontzetting uit het lidmaatschap vindt plaats door het bestuur, door middel van

een schriftelijk bericht aan het lid, met vermelding van de reden(en) van de

ontzetting.

Ontzetting is alleen mogelijk als een lid in strijd handelt of heeft gehandeld met

de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging, of de vereniging op

onredelijke wijze benadeelt of heeft benadeeld.

De ontzetting gaat onmiddellijk in. De contributie voor het lopende jaar blijft

verschuldigd.

5.        Binnen één maand nadat het lid van het besluit tot opzegging of ontzetting in

kennis is gesteld, kan dat lid tegen dat besluit in beroep gaan bij de algemene

vergadering en daar verweer voeren. Het bestuur is verplicht hiertoe de

algemene vergadering bijeen te roepen binnen vier weken na ontvangst van het beroepschrift. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid waarvan het lidmaatschap is opgezegd, geschorst.

6.        Aan de eis van schriftelijkheid van een opzegging of een bericht van ontzetting

wordt niet voldaan als de opzegging of het bericht van ontzetting uitsluitend

elektronisch is gecommuniceerd.

 

Artikel 5 – Contributie van de leden/ financiële bijdrage donateurs

1.        De leden betalen een jaarlijkse contributie, waarvan de hoogte wordt

vastgesteld door de algemene vergadering.

De donateurs betalen een jaarlijkse bijdrage, waarvan de hoogte wordt

vastgesteld door de algemene vergadering.

Eventueel kunnen de leden en donateurs daarbij verplicht worden een opdracht tot automatische betaling van de periodieke bijdrage te verstrekken.

De leden en donateurs kunnen daarbij in categorieën worden ingedeeld die een verschillende contributie/jaarlijkse bijdrage betalen.

2.         Het bestuur is bevoegd om, wegens bijzondere omstandigheden, een lid geheel of gedeeltelijk ontheffing te verlenen van het betalen van contributie in enig jaar.

3.        De algemene vergadering kan besluiten dat de jaarlijkse contributie in

gedeelten kan worden betaald en kan daaraan voorwaarden verbinden.

 

Artikel 6 – Bestuur: samenstelling en benoeming

1.        De vereniging wordt bestuurd door een bestuur dat bestaat uit ten minste drie

natuurlijke personen en bij voorkeur een oneven aantal.

De algemene vergadering stelt het aantal bestuursleden vast.

Het bestuur heeft een voorzitter, secretaris en penningmeester.

Het bestuur voorziet zelf in de verdeling van de functies, tenzij de algemene

vergadering zich het recht voorbehoudt de voorzitter te benoemen.

De functies van secretaris en penningmeester kunnen in één persoon worden

verenigd.

Voor ieder van hen kan het bestuur uit zijn midden een plaatsvervanger

aanwijzen, die bij ontstentenis of belet de functie vervult van degene voor wie

hij als plaatsvervanger is aangewezen.

Een niet-voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden.

Het bestuur draagt er zorg voor dat de algemene vergadering zo spoedig

mogelijk in de vacatures kan voorzien.

2.        De algemene vergadering benoemt de bestuursleden.

Deze benoeming vindt plaats bij besluit genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.

De bestuurders kunnen buiten de leden worden benoemd. Zij die tevens

werkzaam zijn bij de vereniging of een commercieel belang hebben bij een

bedrijf of organisatie die betrokken is bij de uitvoering van de doelstelling van de vereniging kunnen niet tot bestuurder worden benoemd.

3.         De benoeming van bestuursleden vindt plaats uit een voordracht. Het bestuur is bevoegd een voordracht op te maken.

De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de algemene

vergadering meegedeeld.De voordracht is niet bindend.

4.        a. Bestuurders worden benoemd voor een periode van ten hoogste vier jaar.

Bestuurders treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster.

Een volgens rooster aftredende bestuurder is tweemaal onmiddellijk

herbenoembaar.

Degene die niet onmiddellijk herbenoembaar is, kan pas na het verstrijken

van een periode van drie jaar na de afloop van zijn benoemingsperiode

weer tot bestuurder worden benoemd, tenzij zowel het bestuur als de

Algemene Ledenvergadering uitdrukkelijk instemt met een benoeming

binnen die drie-jaars-periode.

b. De in een tussentijdse vacature benoemde bestuurder neemt op het

rooster de plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd.

Wanneer als gevolg hiervan de eerste benoemingsperiode van de in de

vacature benoemde twee jaar is of korter is dan twee jaar, kan het bestuur

bepalen dat deze benoemingsperiode niet in aanmerking wordt genomen

bij de toepassing van onderdeel a van dit lid.

5. Bij belet of ontstentenis van een of meer bestuurders zijn de overige

bestuurders, of is de enige overgebleven bestuurder, tijdelijk met het bestuur  

belast.

Bij belet of ontstentenis van alle bestuurders is een door de algemene

vergadering daartoe voor onbepaalde tijd aan te wijzen persoon tijdelijk met het bestuur belast.

 

Artikel 7 – Bestuur: einde functie, schorsing

1.        Een bestuurslidmaatschap eindigt:

- door aftreden van een bestuurslid;

- door verloop van de termijn waarvoor het bestuurslid is benoemd;

- door overlijden van een bestuurslid;

- door ondercuratelestelling van een bestuurslid of onder bewindstelling van

zijn gehele vermogen;

- wanneer het bestuurslid niet langer lid is van de vereniging (dit geldt

slechts voor bestuurders die vanuit de leden zijn benoemd);

- als de bestuurder niet meer voldoet aan de vereisten als opgenomen in

artikel 6 lid 2 om als bestuurder te kunnen worden benoemd;

- door ontslag van het bestuurslid op grond van een besluit van de algemene

vergadering bij besluit genomen met een meerderheid van ten minste

twee/derde van de uitgebrachte stemmen;

- wanneer het bestuurslid in staat van faillissement wordt verklaard, een

regeling in het kader van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen

op hem van toepassing wordt verklaard of hij surseance van betaling

verkrijgt; een en ander met inachtneming van het hierna bepaalde.

2. Een bestuurslid kan te allen tijde door de algemene vergadering worden

geschorst. Deze schorsing vindt plaats bij besluit genomen met een

meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.

De schorsing beloopt ten hoogste drie maanden en kan door de algemene

vergadering eenmaal met die termijn worden verlengd. Volgt gedurende de

schorsing geen ontslag, dan is de schorsing na het verloop van de termijn

geëindigd. Het bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld zich in de

betreffende algemene vergadering te verantwoorden en kan zich daarin door

een raadsman laten bijstaan.

 

Artikel 8 – Bestuur: bijeenroeping, vergaderingen, besluitvorming

1.        Iedere bestuurder is bevoegd een vergadering van het bestuur bijeen te roepen.

2.        De bijeenroeping van de vergaderingen van het bestuur vindt schriftelijk plaats,

met inachtneming van een termijn van ten minste zeven dagen, de dag van

bijeenroeping en die van de vergadering niet meegerekend, onder opgave van

de dag, het aanvangstijdstip en de plaats van de vergadering en van de te

behandelen onderwerpen (agenda).

De bestuurder die voor dit doel een adres aan de vereniging bekend heeft

gemaakt, kan tot de vergaderingen van het bestuur worden opgeroepen door

een langs elektronische weg aan dat adres gezonden leesbaar en

reproduceerbaar bericht.

3.        De vergaderingen van het bestuur worden gehouden op de plaats te bepalen

door degene die de vergadering bijeenroept.

4.        Als wordt gehandeld in strijd met een van de bepalingen van de twee vorige

leden kan het bestuur toch rechtsgeldige besluiten nemen, als alle bestuurders in de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

5.         Een bestuurder kan aan een andere bestuurder schriftelijk volmacht verlenen

om zich in de vergadering te laten vertegenwoordigen. Een elektronisch

vastgelegde volmacht geldt als een schriftelijke volmacht.

Een bestuurder kan alleen één medebestuurder in de vergadering

vertegenwoordigen.

6.         In de vergaderingen van het bestuur heeft iedere bestuurder één stem.

Voor zover in deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven,

worden de besluiten door het bestuur genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

 

Artikel 9 – Bestuur: leiding van de vergaderingen, notulen, besluitvorming

buiten vergadering

1.        De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur; bij zijn afwezigheid

voorziet de vergadering zelf in haar leiding.

2.        De voorzitter van de vergadering bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de vergaderingen worden gehouden.

3.        Het in de vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter van de

vergadering over de uitslag van een stemming is beslissend.

Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd

gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, als de meerderheid van de vergadering of, als de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk plaatsvond, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

4.        Van het verhandelde in de vergaderingen van het bestuur worden notulen

gehouden door de secretaris of een daartoe door de voorzitter van de

vergadering aangewezen persoon.

De notulen worden - nadat zij zijn vastgesteld - door de voorzitter en de notulist

van de vergadering ondertekend.

5.        Het bestuur kan ook op andere wijze dan in een vergadering besluiten nemen

als alle bestuurders zich schriftelijk vóór het voorstel hebben verklaard.

Onder een schriftelijke verklaring wordt ook begrepen een langs elektronische

weg gezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht, aan het adres dat het

bestuur voor dit doel heeft vastgesteld en aan alle bestuurders bekend heeft

gemaakt.

6.        Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming als hij

daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vereniging en de met haar verbonden onderneming of

organisatie. Als hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, dan wordt het besluit genomen door de algemene vergadering.

 

Artikel 10 – Bestuur: taken en bevoegdheden

1.        Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Iedere bestuurder is

tegenover de vereniging verplicht tot een behoorlijke vervulling van de hem

opgedragen taak. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de

vereniging en van alles met betrekking tot de werkzaamheden van de

vereniging, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op

zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken,

bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te

allen tijde de rechten en verplichtingen van de vereniging kunnen worden

gekend.

Het bestuur is verplicht de bedoelde boeken, bescheiden en andere

gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.

2.        Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten

tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen.

Het bestuur is niet bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de

vereniging zich als borg of hoofdelijk schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor de schuld van een derde verbindt.

Deze beperking van de bevoegdheid van het bestuur kan aan derden worden

tegengeworpen.

Het bestuur is niet bevoegd tot het aanvaarden van nalatenschappen, tenzij dit

plaatsvindt onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

3.        Het bestuur heeft de goedkeuring van de algemene vergadering nodig voor

besluiten tot:

a. het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen of

geven van registergoederen;

b. het aangaan van geldleningen of kredietovereenkomsten;

c. het uitlenen van gelden;

d. het aangaan van een vaststellingsovereenkomst voor de beëindiging van

een geschil;

e. het optreden in rechte, met inbegrip van arbitrale procedures, waaronder

niet begrepen het nemen van conservatoire maatregelen en andere

rechtsmaatregelen die geen uitstel kunnen lijden;

f. het doen van investeringen en aangaan van andere rechtshandelingen die

uitgaan boven het bedrag dat de algemene vergadering kan vaststellen;

g. het aangaan, wijzigen of beëindigen van arbeidsovereenkomsten,

De algemene vergadering kan bij een daartoe strekkend besluit duidelijk te

omschrijven andere dan hiervoor omschreven besluiten van het bestuur aan

haar goedkeuring onderwerpen. Een dergelijk besluit van de algemene

vergadering wordt onmiddellijk aan het bestuur medegedeeld.

Op het ontbreken van deze goedkeuring kan tegen en door derden geen

beroep worden gedaan.

 

Artikel 11 – Actuariële reserve

1.        De vereniging is verplicht een actuariële reserve aan te houden van

éénhonderd vijf procent (105%) om te kunnen voldoen aan de toekomstige

verplichtingen.

2.         De vereniging dient eens in de drie jaar de actuariële reserve te laten

berekenen door een professionele Actuaris bij voorkeur door een door de

Federatie van Uitvaartverenigingen in Friesland aangestelde actuaris.

3.        Indien de actuariële reserve beneden de éénhonderd vijf procent (105%) daalt,

dan is de vereniging verplicht een herstel plan te maken, zodat binnen vijf jaar

weer aan de in lid 1 gestelde verplichting kan worden voldaan.

4.        De algemene vergadering kan besluiten de actuariële reserve te gebruiken ter

vermindering van de door de leden te betalen bijdragen indien de actuariële

reserve groter is dan het in lid 1 aangegeven percentage.

5.        Noch tijdens, noch na beëindiging van het lidmaatschap heeft het lid aanspraak op enige uitkering uit de actuariële reserve.

 

Artikel 12 – Vertegenwoordiging

1.        Tot vertegenwoordiging van de vereniging zijn bevoegd:

- het gehele bestuur samen;

- de voorzitter en de secretaris van de vereniging tezamen.

2.        De in het vorig lid van dit artikel opgenomen bevoegdheid van het bestuur en

bestuurders tot vertegenwoordiging van de vereniging bestaat ook als tussen

de vereniging en een of meer bestuurders een tegenstrijdig belang bestaat.

3.        Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van incidentele dan wel doorlopende volmacht aan een of meer bestuurders en/of aan anderen, zowel samen als afzonderlijk, om de vereniging binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

4.        In alle gevallen waarin de vereniging een tegenstrijdig belang heeft met een of

meer bestuurders kan de algemene vergadering een of meer personen

aanwijzen om de vereniging te vertegenwoordigen.

 

Artikel 13 – Verslaggeving en verantwoording

1.        Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar.

2.         Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na

afloop van het boekjaar, verlenging van deze termijn door de algemene

vergadering uitgezonderd, een bestuursverslag uit over de gang van zaken in

de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van

baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de vergadering over.

Deze stukken worden ondertekend door de bestuurders. Ontbreekt de

ondertekening van een of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van

redenen melding gemaakt.

Als de vereniging een of meer ondernemingen in stand houdt, die op grond van de wet in het handelsregister moeten worden ingeschreven, wordt op de staat van baten en lasten de netto-omzet van deze ondernemingen vermeld.

3.        Het bestuur legt de jaarstukken ter goedkeuring voor aan de algemene

vergadering.

Wordt over de getrouwheid van deze stukken geen verklaring van een

accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 Burgerlijk Wetboek overgelegd, dan worden daaraan voorafgaand de jaarstukken gecontroleerd door een door de algemene vergadering te benoemen controlecommissie van ten minste twee leden die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. Een lid van de

controlecommissie kan ten hoogste twee achtereenvolgende jaren zitting

hebben in de controlecommissie.

Het bestuur is verplicht om de controlecommissie inzage te geven in de gehele boekhouding en de daarop betrekking hebbende bescheiden, (daaronder expliciet begrepen inzage in elektronische bankbescheiden) en om alle door haar gewenste inlichtingen te verstrekken. Als de commissie dat voor een juiste vervulling van haar taak noodzakelijk acht, kan zij zich laten bijstaan door een externe deskundige. De commissie brengt van haar onderzoek verslag uit aan de algemene vergadering, vergezeld van een advies tot al of niet goedkeuring van de jaarstukken.

Nadat de jaarstukken zijn goedgekeurd door de algemene vergadering wordt

het voorstel gedaan om kwijting te verlenen aan het bestuur voor de door hem

daarmee afgelegde rekening en verantwoording.

 

Artikel 14 – De algemene vergadering: bevoegdheid en jaarvergadering

1.        Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe,

die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.

2.        Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar, wordt een algemene vergadering - de jaarvergadering - gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:

a. het verslag van het bestuur over het afgelopen boekjaar;

b. het voorstel tot het al of niet goedkeuren van de jaarstukken over het

afgelopen boekjaar;

c. het voorstel tot verlenen van kwijting aan het bestuur;

d. de benoeming van de leden van de controlecommissie voor het nieuwe

boekjaar;

e. de benoeming van bestuursleden als er in het bestuur vacatures bestaan;

en

f. voorstellen van het bestuur of de leden, zoals aangekondigd bij de

oproeping voor de vergadering.

 

 

Artikel 15 – De algemene vergadering: oproeping

1.        De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur.

Een aantal leden, samen bevoegd tot het uitbrengen van ten minste een tiende deel van de stemmen, kan het bestuur schriftelijk verzoeken een algemene vergadering bijeen te roepen binnen vier weken na dat verzoek. Als het bestuur niet binnen veertien dagen na ontvangst van dat verzoek de uitnodiging tot de vergadering heeft laten uitgaan, kunnen de verzoekers zelf de vergadering bijeenroepen.Aan de eis van schriftelijkheid van het verzoek bedoeld in de vorige alinea wordt ook voldaan als het verzoek elektronisch is vastgelegd.

2.        De oproeping tot de algemene vergadering vindt plaats door middel van:

- een publicatie in het verenigingsorgaan; of

- een schriftelijk bericht aan de adressen van de leden volgens het

ledenregister; of

- een advertentie in een ter plaatse veelgelezen dagblad.

De bijeenroeping kan, als een lid hiermee instemt, ook plaatsvinden door een

langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door het lid voor dit doel is bekend gemaakt.

3.         De termijn van oproeping bedraagt ten minste veertien dagen, de dag van de

oproeping en de dag van de vergadering niet meegerekend.

4.        Naast de plaats, datum en tijd van de vergadering, moet de oproeping een

agenda bevatten waaruit blijkt welke onderwerpen aan de orde worden gesteld.

 

Artikel 16 – De algemene vergadering: toegang en stemrecht

1.        Toegang tot de algemene vergadering hebben alle niet-geschorste leden van

het bestuur en van de vereniging, de wettelijk vertegenwoordigers van de

minderjarige leden van de vereniging, alsmede de donateurs. De vergadering

kan besluiten ook andere personen tot (een deel van) de vergadering toe te

laten. Geschorste leden en leden van wie het lidmaatschap is opgezegd of die

uit het lidmaatschap zijn ontzet, hebben toegang tot dat deel van de

vergadering waar het beroep tegen schorsing, opzegging of ontzetting aan de

orde is.

2.        Ieder lid heeft één stem.

Een geschorst lid heeft geen stemrecht.

Donateurs hebben geen stemrecht.

Het stemrecht van een minderjarig lid kan alleen worden uitgeoefend door zijn

wettelijk vertegenwoordiger.

3.        Een stemgerechtigd lid kan een ander stemgerechtigd lid volmacht geven

namens hem te stemmen.

Deze volmacht moet schriftelijk worden gegeven en vóór de stemming aan het

bestuur worden overgelegd.

Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan als de volmacht

elektronisch is vastgelegd.

Eén lid kan niet meer dan één ander lid vertegenwoordigen.

 

 

Artikel 17 – De algemene vergadering: besluitvorming

1.        Voor zover in deze statuten niet anders is bepaald, wordt een besluit genomen

met een gewone meerderheid van stemmen (de helft plus één) van de in de

vergadering aanwezige en vertegenwoordigde leden, ongeacht hun aantal.

Blanco en ongeldige stemmen tellen niet mee voor de besluitvorming maar

tellen wel mee voor het bepalen van een in deze statuten voorgeschreven

quorum.

2.        Het in de vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter over de uitslag

van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een

genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats als de meerderheid van de vergadering of, als de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk plaatsvond, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

3.         Als bij stemming over de verkiezing van personen bij eerste stemming geen

meerderheid wordt verkregen, dan zal een nieuwe stemming plaats hebben. Als ook dan geen meerderheid verkregen wordt, zal bij een tussenstemming

worden beslist tussen welke personen zal worden herstemd.

Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot.

4.        Als de stemmen staken over een voorstel dat niet over de verkiezing van

personen gaat, is het voorstel verworpen.

5.        Alle stemmingen, behalve stemmingen over personen, vinden mondeling

plaats, tenzij de voorzitter of ten minste drie leden vóór de stemming laat of

laten weten een schriftelijke stemming te verlangen.

Stemmingen over personen vinden schriftelijk plaats.

Schriftelijke stemming vindt plaats bij ongetekende, gesloten stembriefjes.

Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk tenzij een lid hoofdelijke stemming

verlangt.

Een stemgerechtigd lid kan zijn stem voorafgaand aan de algemene

vergadering via een elektronisch communicatiemiddel uitbrengen, maar niet

eerder dan op de dertigste dag voor die van de vergadering. Een dergelijke

stem wordt gelijkgesteld met stemmen die gedurende de vergadering worden

uitgebracht. Een stem die op die wijze is uitgebracht, kan niet worden

herroepen.

6.        Als in een vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen -

mits met algemene stemmen - geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, ook al is het onderwerp niet of niet op de

voorgeschreven wijze bij de oproeping aangekondigd of heeft de oproeping niet op rechtsgeldige wijze plaatsgevonden.

 

Artikel 18 – De algemene vergadering: leiding en notulen

1.        Een algemene vergadering wordt geleid door de voorzitter van de vereniging.

Ontbreekt de voorzitter, dan wijst het bestuur een ander bestuurslid aan als

voorzitter van de vergadering. Wordt ook op deze wijze niet in het

voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding.

2.        Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een

ander door de voorzitter van de vergadering daartoe aangewezen persoon

notulen gehouden, die door de voorzitter en de notulist door ondertekening

worden vastgesteld.

 

Artikel 19 – Statutenwijziging

1.        De statuten van de vereniging kunnen worden gewijzigd door een besluit van

de algemene vergadering. Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot wijziging van de statuten zal worden gedaan, moet dat steeds bij de oproeping tot de algemene vergadering worden vermeld.

2.        Degenen die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van

een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen. Dit afschrift moet ter inzage liggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.

3.        Een besluit tot statutenwijziging moet worden genomen met een meerderheid

van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.

4.        Een statutenwijziging wordt van kracht onmiddellijk nadat deze in een notariële

akte is vastgelegd.

Twee bestuurders tezamen zijn bevoegd om een statutenwijziging bij notariële

akte vast te leggen, behoudens het geval het bestuur uit slechts één bestuurder bestaat.

Een authentiek afschrift van de akte van wijziging en een doorlopende tekst van de gewijzigde statuten moeten worden neergelegd bij het handelsregister.

 

Artikel 20 – Fusie, splitsing, omzetting

Op een besluit van de algemene vergadering tot fusie of splitsing in de zin van titel 7

van Boek 2 Burgerlijk Wetboek en op een besluit van de algemene vergadering tot

omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm overeenkomstig artikel 2:18

Burgerlijk Wetboek, is het bepaalde in het vorige artikel zoveel mogelijk van

overeenkomstige toepassing, onverminderd de eisen van de wet.

 

Artikel 21 – Ontbinding

1.        De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene

vergadering. Het in deze statuten bepaalde over een besluit tot

statutenwijziging is van overeenkomstige toepassing op een besluit tot

ontbinding.

Bij het besluit tot ontbinding wordt de bestemming van een eventueel batig

liquidatiesaldo vastgesteld.

Als de vereniging op het tijdstip van haar ontbinding geen baten meer heeft,

houdt zij op te bestaan. In dat geval doet het bestuur daarvan opgave aan het

handelsregister.

De boeken en stukken van de ontbonden vereniging blijven gedurende zeven

jaren nadat de vereniging heeft opgehouden te bestaan onder bewaring van de door het bestuur bij het besluit tot ontbinding aangewezen persoon. Binnen acht dagen na het ingaan van zijn bewaarplicht moet de aangewezen bewaarder zijn naam en adres opgeven aan het handelsregister.

2.        De vereniging wordt bovendien ontbonden door:

- insolventie nadat de vereniging in staat van faillissement is verklaard of

door opheffing van het faillissement wegens de toestand van de boedel;

- een daartoe strekkende rechterlijke uitspraak in de bij de wet genoemde

gevallen.

 

Artikel 22 – Vereffening

1.        Het bestuur is belast met de vereffening van het vermogen van de vereniging,

voor zover bij het ontbindingsbesluit geen andere vereffenaar(s) is (zijn)

aangewezen.

2.        Na het besluit tot ontbinding bevindt de vereniging zich in liquidatie.

De vereniging blijft na haar ontbinding voortbestaan als en voor zover dit voor

de vereffening van haar vermogen nodig is.

Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zoveel

mogelijk en nodig van kracht.

In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moet ‘in liquidatie’ aan de naam van de vereniging worden toegevoegd.

3.        Een batig saldo na vereffening krijgt een bestemming die zoveel mogelijk in

overeenstemming is met het doel van de vereniging.

Deze bestemming wordt vastgesteld bij het ontbindingsbesluit, of bij het

ontbreken daarvan, door de vereffenaar(s).

De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaars bekende baten meer aanwezig zijn.

De vereniging houdt bij vereffening op te bestaan op het tijdstip waarop de

vereffening eindigt. De vereffenaars doen daarvan opgave aan het

handelsregister.

 

Artikel 23 – Reglementen

1.        De algemene vergadering kan een of meer reglementen vaststellen.

2.        Een reglement kan nadere regels geven over onder meer het lidmaatschap, de introductie van nieuwe leden, de contributie, de werkzaamheden van het

bestuur, werkgroepen of commissies, de vergaderingen.

Een reglement mag niet in strijd zijn met de wet of met de statuten en mag geen bepalingen bevatten die bij statuten behoren te worden geregeld.

 

BIJLAGEN

Aan deze akte zijn de volgende stukken gehecht:

- volmacht;

- notulen algemene vergadering.

 

SLOT

De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend.

Partijen bij deze akte verklaren tijdig voor het verlijden van deze akte het ontwerp

daarvan te hebben ontvangen.

Partijen bij deze akte en de bij het verlijden van deze akte eventueel verschijnende

andere personen verklaren tijdig voor het verlijden van deze akte van de inhoud

daarvan te hebben kennisgenomen en met de inhoud daarvan in te stemmen.

De zakelijke inhoud van deze akte is aan de verschenen personen opgegeven en

toegelicht. Ook is gewezen op de gevolgen die voor (een van de) partijen uit de

inhoud van deze akte voortvloeien.

De verschenen personen hebben verklaard op volledige voorlezing van de akte

geen prijs te stellen. Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte te Sneek

(Súdwest-Fryslân) op de datum in het hoofd van deze akte vermeld door de 

verschenen personen en vervolgens door mij, notaris, ondertekend om

 

1.